دوره و شماره: دوره 1397، شماره 13، اسفند 1398، صفحه 1-173 
«ثمره هنری برهم کنش «تفسیر» و «ادبیات پارسی» در پردازش های دوسویه تفسیر سورآبادی»

صفحه 5-34

فهیمه گلپایگانی؛ محسن نورایی؛ زینب السادات حسینی


تبیین وجهی مغفول در پیدایش شعر عرفانی فارسی با تکیه بر رویکرد ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمن

صفحه 35-64

سپیده ملکی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)؛ منصور براهیمی


گزارش، شرح و نقد استدلال بورکهارت درباره چرایی عدم شناسایی هنر توسط اسلام

صفحه 65-90

محمد جواد سعیدی زاده


اخلاق و معنویت در هنر و صناعت به روایت متون صنفی و فتوت

صفحه 90-122

مهرداد آقاشریفیان اصفهانی


مسجد، نهادی اجتماعی برای صلح سازی

صفحه 123-146

محسن قنبری


دیدگاه قرآن کریم دربارة جنبه‌های ملکوتی عالم طبیعت و باز نمود آن در نگاره «بارگاه کیومرث» از نسخه مصور شاهنامه طهماسبی

صفحه 147-173

اعظم بهلول