دوره و شماره: دوره 1397، شماره 14، مرداد 1399، صفحه 1-140