درباره نشریه

دوفصلنامه الهیات هنر در  حوزه مطالعات دین و هنر و گرایش های مختلف اقدام به انتشار مقالات اصیل می‌نماید. هدف دوفصلنامه فراهم نمودن زمینۀ مناسب در جهت انتشار آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران کشور است.

این نشریه به صورت دوفصلنامه منتشر می‌گردد و مقالات آن پس از تایید، به صورت الکترونیکی و چاپی (دسترسی آزاد) انتشار می‌یابد.

 

زمینه‌های محتوایی برای ارسال مقاله به ترتیب اولویت، به دو محور کلی تقسیم می‌شود:

1. مقالاتی که از خاستگاه منابع دینی/حکمی دربارۀ هنر و زیبایی به بحث می‌پردازد (این محور شامل فقه هنر و یا قرآن و هنر نیز می‌شود).

2. مقالاتی که از خاستگاه مطلق منابع فلسفی دربارۀ هنر دینی/حکمی بحث می‌کند.