زمینه‌های محتوایی برای ارسال مقاله

دوفصلنامه‌ی «الهیات هنر» در  حوزه‌ی مطالعات دین و هنر و گرایش‌های مختلف، اقدام به انتشار مقالات اصیل می‌نماید. هدف دوفصلنامه، فراهم نمودن زمینه‌ی مناسب در جهت انتشار آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران کشور است.

این نشریه به صورت دوفصلنامه منتشر می‌گردد و مقالات آن پس از تایید، به صورت الکترونیکی و چاپی (دسترسی آزاد) انتشار می‌یابد.

 

زمینه‌های محتوایی برای ارسال مقاله به ترتیب اولویت، به دو محور کلی تقسیم می‌شود:

1. مقالاتی که از خاستگاه منابع دینی/حکمی دربارۀ هنر و زیبایی به بحث می‌پردازد (این محور شامل فقه هنر و یا قرآن و هنر نیز می‌شود).

2. مقالاتی که از خاستگاه مطلق منابع فلسفی دربارۀ هنر دینی/حکمی بحث می‌کند.