کلیدواژه‌ها = گونه های اثرپذیری
انعکاس آیات و روایات در منظومۀ دفت ر دل علامه حس نزاده آملی )مطالعۀ موردی پنج باب اول(

دوره 1395، شماره ششم، آذر 1395، صفحه 115-145

بی بی سادات رضی بهابادی؛ عارفه داوودی