اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن نواب

مذاهب فقهی مدیر مسئول

infourd.ac.ir

سردبیر

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)

علوم قرآن و حدیث- هنر اسلامی سردبیر

azharfagmail.com

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین سید عباس سید کریمی

فقه و اصول عضو هیات تحریریه

toartgmail.com

حجت الاسلام و المسلمین علی امینی نژاد

فقه و اصول عضو هیات تحریریه

toartkgmail.com

دکترحسین کلباسی

فلسفه غرب عضو هیات تحریریه

hkashtariyahoo.com

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمدحسین نواب

فلسفه هنر_ فقه و اصول عضو هیات تحریریه

toartpgmail.com

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی فعالی

فقه و اصول عضو هیات تحریریه

toartfgmail.com

دکتر سید رضی موسوی گیلانی

فلسفه هنر عضو هیات تحریریه

s_razi2003yahoo.com

دکتر نصرالله حکمت

فلسفه اسلامی- هنر اسلامی عضو هیات تحریریه

toarthgmail.com

مدیر اجرایی

هادی جهانگشا

فقه و اصول - ادیان مدیر فصل‌نامه علمی پژوهشی الهیات هنر

m.pajouhesh.isoagmail.com