کلیدواژه‌ها = شمایل نگاری
مطالعة تطبیقی مفهوم تجسم و نمود آن در هنرهای اسلامی و مسیحی

دوره 1397، شماره 14، مرداد 1399، صفحه 19-42

مینا محمدی وکیل؛ حسن بلخاری قمی


نقد و بررسی دیدگاه و روش پانوفسکی در کتاب سوگر و کلیسای س ندنی

دوره 1395، شماره ششم، آذر 1395، صفحه 147-162

سید مجید حسینی دستجردی