کلیدواژه‌ها = غنا
بررسی فقهی موسیقی‌درمانی

دوره 1394، شماره سوم، اسفند 1394، صفحه 147-169

محمد مهدی مقدادی


نقد و بررسی تعاریف موجود در موضوع «غنا»

دوره 1393، شماره دوم، شهریور 1393، صفحه 113-138

سید عباس سید کریمی