کلیدواژه‌ها = رمز
تبیین نسبت تخیل هنری با سمبولیسم دینی در دیدگاه کالریج

دوره 1397، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 95-116

مهدی داوود آبادی


جایگاه رمز در اندیشه سهروردی بر اساس کتاب «حکمة الاشراق»

دوره 1396، شماره 8، مهر 1397، صفحه 83-106

علی محمدپور؛ ابوالقاسم حسینی ژرفا