کلیدواژه‌ها = نظریه فیلم
مطالعه‌ای فلسفی در نظریه‌ی فیلم

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 133-154

سید حمید میرخندان؛ علی اصغر فهیمی فر


مطالعه ای فلسفی در نظریه فیلم

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 131-154

سید حمید میرخندان؛ علی اصغر فهیمی فر