کلیدواژه‌ها = دیوان اشعار
تعداد مقالات: 2
1. انعکاس آیات و روایات در منظومه‌ی دفتر دل علّامه حسن‌زاده ‌آملی (مطالعه‌ی موردی پنج باب اول)

دوره 1395، شماره ششم، پاییز 1395، صفحه 115-146

بی بی سادات رضی بهابادی؛ عارفه داودی


2. انعکاس آیات و روایات در منظومۀ دفت ر دل علامه حس نزاده آملی )مطالعۀ موردی پنج باب اول(

دوره 1395، شماره ششم، پاییز 1395، صفحه 115-145

بی بی سادات رضی بهابادی؛ عارفه داوودی