دوره و شماره: دوره 1396، شماره 8، ویرایش، پاییز 1397 
5. نمود مفاهیم اسلامی در تزئینات ضریح

صفحه 107-132

زهره شاهرودی؛ عبدالکریم عطارزاده