نویسنده = هادی جهانگشای اباجلو
اسم‌گرایی، کارکردگرایی و هویت‌گرایی در فقه هنر

دوره 1396، شماره 10، آذر 1397، صفحه 5-24

هادی جهانگشای اباجلو؛ ابوالقاسم علیدوست


ذاتی و عرضی در احکام هنر بحثی روش‌شناختی

دوره 1395، شماره 7، بهمن 1395، صفحه 5-28

سید مصطفی محقق داماد محقق داماد؛ هادی جهانگشای اباجلو