معرفت «ذوقی»سهروردی و مقایسه آن با «ذوق» نزد کانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه قم

چکیده

چکیده
این تحقیق در صدد است تا به بررسی منابع فکری فلسفه سهروردی و بسط مفاهیم ذوق ، شهود، مشاهده و اشراق و در پایان به شباهت ها و تفاوت های حکمت بحثی و ذوقی به طور کلی پرداخته شده است.عدم مخالفت ذوق و بحث و جایگاه کلیدی ذوق نیز، نتیجه ای است که از تحلیل نظرات این حکیم در این فصل به دست می آید. مقایسه مفهوم ذوق نزد سهروردی و کانت در فلسفه مدرن، پایان بخش این تحقیق است.
چکیده
این تحقیق در صدد است تا به بررسی منابع فکری فلسفه سهروردی و بسط مفاهیم ذوق ، شهود، مشاهده و اشراق و در پایان به شباهت ها و تفاوت های حکمت بحثی و ذوقی به طور کلی پرداخته شده است.عدم مخالفت ذوق و بحث و جایگاه کلیدی ذوق نیز، نتیجه ای است که از تحلیل نظرات این حکیم در این فصل به دست می آید. مقایسه مفهوم ذوق نزد سهروردی و کانت در فلسفه مدرن، پایان بخش این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها

 1. سهروردی، شهاب‌الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق،ج1ـ3، تحقیق هانری کربن، نشر انجمن حکمت فلسفه و حکمت ایران، تهران، 1396 ق.
 2. ابراهیمی دینانی، غلامحسین، شعاع اندیشه و شهود در فلسفه‌ی سهروردی، حکمت، تهران، 1376.
 3. شیرازی، قطب الدین، شرح حکمة الاشراق، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 1383.
 4. شهرزوری، شمس الدین محمد، نزهة الارواح و روضة الافراح،ترجمه مقصود تبریزی،تهران، 1365.
 5. سهروردی شهاب‌الدین، سه رساله، تصحیح و مقدمه نجف قلی حبیبی، بینا، تهران، 1397 ق.
 6. کربن ،هانری ، اسلام در سرزمین ایران، ترجمه رضا کوهکن، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، 1390.
 7. نجم الدین کبری، فوائح الجمال و فواتح الجلال، دار سعاد الصباح، قاهره، 1993 م.
 8. قشیری، ابوالقاسم، رساله قشیریه، شرح فارسی ابوعلی حسن عثمانی،تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران، 1385.
 9. کاشانی، عبد الرزاق، منازل السایرین، بیدار، قم، 1372.

درزی، راحله، و قراملکی،احد فرامرز، «مقایسه حکمت بحثی و ذوقی نزد ملاصدرا»، مقالات و بررسیها،77، تهران بهار و تابستان84.

 

جوادی آملی، آیت الله عبدالله، معرفت شناسی در قرآن، نشر اسلامی، قم، 1374.

10.جوادی آملی، آیت الله عبدالله، عین نضاخ، اسراء، قم،1387.

11.ملاصدرا، محمد، الحکمة المتعالیه، دار احیاء التراث العربی، بیروت،1410 ق

12.یزدان پناه، ید الله، حکمت اشراق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، قم،1389.

 1. پازوکی، شهرام، حکمت هنر و زیبایی در اسلام، تهران، فرهنگستان هنر،1388.
 2. کاپلستون، تاریخ فلسفه: کانت، نشر دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 1360، ص 228
 3. کانت، ایمانوئل، نقد قوه حکم،ترجمه عبد الکریم رشیدیان، نشر نی، تهران، 1390.

16.پازوکی، شهرام، مقاله «تأثیر تفکر دکارت در ظهور نظریات جدید هنری»، فصلنامه خیال، بهار 81.

17.پازوکی، شهرام، مقاله «حکمت، زیبایی و هنر در مکتب شیراز بر اساس دو کتاب عبهر العاشقین روزبهان بقلی و درّة التاج قطب الدین شیرازی، فصلنامه جاویدان خرد، سال هشتم، شماره دوم، دوره جدید، بهار 1390.

 

ترکه، صائن الدین علی بن محمد، تمهید القواعد، به کوشش سید جلال الدین آشتیانی،انتشارات انجمن فلسفه ایران، تهران، 1396.

19.ابن عربی ،محی الدین، اصطلاحات الصوفیه الواردة فی فتوحات المکیه، مصر، 1306 ق.

20.ملاصدرا، مفاتیح الغیب، به کوشش محمد خواجوی،موسسه التاریخ العربی،بیروت ، 1422.

21.ملاصدرا، مفاتیح الغیب، به کوشش محمد خواجوی،موسسه التاریخ العربی،بیروت ، 1422.