کلیدواژه‌ها = مفاد قاعده حقوقی مالکیت فکری
چیستی آفرینش‌های هنری و ادبی

دوره 1394، شماره سوم، اسفند 1394، صفحه 55-84

محمود حکمت نیا