کلیدواژه‌ها = رفتارهای نمایشی
حکومت‌ و آزادی بیان هنری

دوره 1400، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 245-266

سید محسن قائمی؛ سمیه اقایی نژاد


حق بر شهرت؛ حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حکومت دینی

دوره 1400، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 149-172

سیدمحسن قائمی خرق