کلیدواژه‌ها = بازی مرکب
بازی مرکب: هجویه‌ای بر قرارداد اجتماعی

دوره 1401، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 129-144

مهدی هداوند؛ حسین خالق‌پرست


تصویری از وضع طبیعی هابز در بازی مرکب

دوره 1401، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 169-184

مسلم آقایی‌طوق