بازی مرکب: هجویه‌ای بر قرارداد اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی.

2 دکتری حقوق عمومی، مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری.

چکیده

مجموعۀ نمایشیِ «بازی مرکب» با نگاهی شرق به غرب، سعی در توصیف بخشی از انگاره‌هایی دارد که حقوق­دانان با آن مواجهند؛ ازجمله آن­که به نقد نظام سرمایه‌داری می‌پردازد که اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود، زیرا پس از استقرار جهانی آن نظام، بسیاری آثار مکتوب و نمایشی نقادانه تولید شده است. اما توجه به دو نکته در حوزۀ حقوق عمومی بر جذابیت موضوع می‌افزاید؛ اول آن­که: نقد ولو بنیادین، در بستر همان نظام سرمایه‌داری شکل گرفته و در مقیاس جهانی عرضه می‌شود؛ رویه‌ای که در میان دیگر ایدئولوژی‌های قرن 21 که پیروان معتقدی نیز دارند و بر تسامح و تساهل با منتقدان و مخالفان خود به‌عنوان رکنی اصلی تأکید می‌کنند، دیده نمی‌شود. دوم آن­که قرارداد اجتماعی به‌عنوان مفهومی مقدس که نظام حقوقی سیاسی نوین بر آن پایه‌گذاری می‌شود، به چالش کشیده شده است. به‌صراحت و از میان مراحل مختلف بازی نشان می‌دهد که قرارداد اجتماعی ولو آن­که براساس تراضی و آزادی اراده به‌صورت شکلی منعقد گردد، نمی‌تواند لزوماً تضمین‌کنندۀ هر نوع محتوای اخلاقی و یا مبتنی­بر عدالت اجتماعی باشد و شهروندان می‌بایست آگاهانه نسبت­به انتخاب مفهومی دربر دارنده حقوق بشر و آزادی‌های عمومی همت گمارند. بدیهی است رویکرد نام­برده نیز با چالش‌هایی هستی‌شناسانه و کاربردی در آینده مواجه خواهد شد؛ اما مواجهۀ یادشده از اهمیت تعیین محتوایی در راستای ارتقای عدالت اجتماعی توسط شهروندان، حین پذیرش قرارداد اجتماعی نمی‌کاهد.

کلیدواژه‌ها