مطالعه تطبیقی شمایل حضرت مریم (س) در نگارگری اسلامی و نقاشی مسیحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرسه اسلامی هنر

چکیده

شمایل نگاری ب همثابه هنری مقدس، تصویرگر معنویت و وجه الهی شخصیت های مقدس
در هنرهای دینی بوده است. ماهیت شمایل نگاری مبتنی بر ساختار تنزیهی یا تشبیهی آن تعیین
م یشود. ازآنجاکه در روند تاریخی هنر مغرب زمین، صورت جدیدی از تصویرگری شمایل مقدسین
مبتنی بر رویکرد تشبیهی ظهور یافت که از قداست آنان کاست، این مقاله درصدد مطالعه
تطبیقی )مقایسه ای( شمایل حضرت مریم؟سها؟ از منظر دو رویکرد تنزیه گرایانه و تشبیه گرایانه در
هنر مسیحی و اسلامی است. انتخاب شمایل حضرت مریم؟سها؟ ب هعنوان موضوع مطالعه، به
دلیل اهمیت و کثرت آن در هنر مسیحی و نیز محدودیت هنر نگارگری در تصویرگری از دیگر
بانوان مقدسه است. نمون هها هدفمند انتخاب شد هاند و روش تحلیل محتوای آثار، توصیفی
و نشان هشناسانه است. نتایج تحقیق نشان م یدهد که تغییر نگرش هستی شناسانه هنرمند، به
اتخاذ هر یک از این دو رویکرد منجر شده و سبب تغییر ماهیت هنر شمایل نگاری به مثابه هنر
دینی شده است.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها

 1. اوسپنسکی، لئونید و ولادیمیر لوسکی، معنای شمایل ها، ترجمه مجید داوودی، تهران، سوره مهر، ۱۳ ۸۸ .
 2. بورکهارت، تیتوس، هنر مقدس، جلال ستاری، تهران، سروش، ۱۳۷ ۶.
 3. پاکباز، روئین، دائره المعارف هنر، چ ۳، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳ ۸۱ .
 4. حافظ نیا، محمدرضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سمت، ۱۳ ۸۷.
 5. دهخدا، علی اکبر، لغ تنامه، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، ۱۳۷۷.
 6. سامانی، عمان، گنجینة الاسرار، قم، کتاب فروشی محمودی، ۱۳۷۷.
 7. سوآمی، کومارا، فلسفه هنر مسیحی و شرقی، امیرحسین ذکرگو. چ ۱، تهران، فرهنگستان هنر، ۱۳ ۸۶ .
 8. کراملین، رزماری، فراسوی ایمان، مصطفی اسلامیه، چ ۱، تهران، فرهنگستان هنر، ۱۳ ۸۶.
 9. گاردنر، هلن، هنر در گذر زمان، ترجمه محمدتقی فرامرزی، تهران، نگاه، ۱۳۹۱.
 10. امبریج، ارنست، تاریخ هنر، علی رامین، چ ۴، تهران، نی، ۱۳ ۸۵ .
 11. گرگانی، فخرالدین اسعد، ویس و رامین، مجتبی مینوی، تهران، کتاب فروشی بروخیم و پسران، ۱۳۳ ۸ .
 12. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، چ ۲، بیروت، مؤسسه وفا، ۱۴۰۳ ق.
 13. مددپور، محمد، آشنایی با آراء متفکران درباره هنر، ج ۳، چ ۱، تهران، سوره مهر، ۱۳ ۸۳.
 14. مددپور، محمد، آشنایی با آراء متفکران درباره هنر، ج ۴، چ ۱، تهران، سوره مهر، ۱۳ ۸۳.
 15. مددپور، محمد، سیر حکمت و هنر مسیحی، چ ۱، تهران، سوره مهر. ۱۳8۱.
 16. هینلز، جان، آر، فرهنگ ادیان جهان، گروه مترجمان، ویراستار ع پاشایی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳ ۸۶ .

1.Doris, Bradbury -The Russian Ortodox Church- Progress Publishers -

2.Moscow- 1982. Washingtontimes.com/news/2009/may/01/freedom-to-offend/print.

3.http://www.episcopalcafe.com

4.http://www.telegraph.co.uk/culture/art/3570984 /Spirit-of-the-age.html

5.http://ionarts.blogspot.com/06/2006/damien-hirst-virgin-mother.html