ساختارشناسی موسیقی عاشورایی در میناب و مسقط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

2 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

3 عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

یکی از موضوعاتی که اخیرا مد نظر پژوهشگران عرصه موسیقی است، توجه به موسیقی نواحی می باشد. علاوه بر آن و با گذشت زمان حوادث و اتفاقات دینی و مذهبی جایگاه خاصی را میان این بخش از هنر برای خود باز کرده است. تا آنجا که کارکردهای متعددی را در دستور کار قرار داده است.
موسیقی عاشورایی بخش پر اهمیت از موسیقی دینی و مذهبی است که در مناطق مختلف از جمله میناب و مسقط با استفاده از سازهای متعدد اجرا می شود. این نوع از موسیقی برای پیشرفت در عمل، نیاز به عوامل متعددی داشته که در این پژوهش از جنبه ساختارشناسی مورد بررسی و ارزیابی موشکافانه ای قرار می گیرد. حزن و اندوه آمیخته با موسیقی از جنبه مردم شناسی نیز حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به جایگاه این هنر دیرینه وسعت دامنه موسیقی آئینی و سازشناسی نیز مورد تحلیل و توصیف واقع گردیده است. نتایج برآمده از این پژوهش نشان می دهد که ساختارشناسی موسیقی مذهبی میناب و مسقط در دو موقعیت جغرافیایی مشابه با دو رویکرد سیاسی متفاوت می‌باشد که در زمانی خاص از تاریخ اسلام مورد توجه قرار گرفته است. این زمان خاص مربوط به روز عاشورا می‌باشد که تفاوت ها و تشابهات معانی و مفاهیم در اجرا را نیز بررسی می کند.
پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. تا آنجا که پژوهشگران این حوزه با مطالعه کتب متعدد و پایگاه های استنادی، سعی در ساختارشناسی این نوع از موسیقی داشته اند. بنابراین در این مسیر از مصاحبه و مشاهده مستقیم و مرتبط با موضوع نیز بهره مند شده اند. 

کلیدواژه‌ها