دوره و شماره: دوره 1400، شماره 20، اسفند 1400 
تبیین ماهیت فونتیک در اعجاز آوایی قرآن کریم مطالعه موردی : بررسی ساختار و تناسب فونیم و مورفیم در سوره مبارکه کوثر

صفحه 5-26

حسن عبودی مزرعی؛ سیمین ولوی


حمایت «حقوق مالکیت فکری» از اثر سینمایی

صفحه 27-54

گل‌آذین مختاری


تحلیل تطبیقیِ «قرارداد بین مؤلف و تهیه‌کنندۀ اثر سینمایی» در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 55-90

محمدهادی میرشمسی


دکترین صحنه‌های مشابه در آثار سینمایی

صفحه 91-106

شیرین شریف‌زاده


فقه هنر و اسلامِ قانون اساسی در ایران با نگاهی به نمودهایی در سینما و موسیقی

صفحه 107-124

وحید آگاه


مسئله‌یابی انتقادی نظام حقوقی ایران در آثار سینمایی اصغر فرهادی

صفحه 125-150

کاوه رضوانی‌راد


مقایسۀ فقهی تعزیه با تئاتر و فیلم

صفحه 151-174

سیف‌الله صرامی


تصویر واقعه عاشورا به مثابه یک سوگ یا پدیده ای تراژیک

صفحه 175-196

مهدی داودآبادی فراهانی


چگونگی تجلیِ معنا در هنرهای نمایشی و ارتباط آن با مسایل فقهی

صفحه 197-220

حمید تلخابی؛ علی رضایی آدریانی


تحلیل انتقادی مفهوم زیبایی‌شناسی اسلامی در پرتوی آرای سعید‌توفیق

صفحه 221-244

ناصر ساداتی؛ سید سام غضنفری


حکومت‌ و آزادی بیان هنری

صفحه 245-266

سید محسن قائمی؛ سمیه اقایی نژاد


ساختارشناسی موسیقی عاشورایی در میناب و مسقط

صفحه 267-284

بابک دهقانی؛ محمد عارف؛ پرناز گودرزپروری؛ حسن ریاحی