تبیین ماهیت فونتیک در اعجاز آوایی قرآن کریم مطالعه موردی : بررسی ساختار و تناسب فونیم و مورفیم در سوره مبارکه کوثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قران و حدیث و ادبیات عرب ، واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه قرآن و حدیث و زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، تهران ، ایرا ن

چکیده

روند ارتباط متبادل بین فونیم (صوت لغوی) و مورفیم (معنای لغوی) می تواند بهترین عامل برای انتقال پیام به مخاطب به شمار آید. از این رو چه بسا نصوصی اعم از شعر یا نثر به رشته تحریر در آیند لیکن تناسب و ارتباط متآثری بین صوت برخاسته از حروف و کلمات و نیز معنا و مفهوم آنها شکل نپذیرد ، به این دلیل انتقال مفهوم اصلی پیام به مخاطب به درستی محقق نمی شود.
یکی از شاخص های فصاحت و بلاغت ادبی، هنری در متن و نیز مولفه های نظم و اعجاز آوایی درکلام ، منحصر بفرد بودن نوع ارتباط بین فونیم و مورفیم و نظم آوایی خاص برای القای مفاهیم فونتیک (آوا) به شمار
می آید . مطالعه پیش رو ، فونتیک تک واژه ها ، وآیات سوره مبارکه کوثر و ارتباط و تناسب ساختاری فونیم و مورفیم را که به صورت چشمگیری بین اجزای آوایی و مفاهیم لغوی آن متجلی است ، مورد بررسی و تحلیل قرارمی دهد .
در این پژوهش ساختار مفاهیم فونیمی و مورفیمی واژگان نص سوره مبارکه کوثر براساس فرآیند های آوایی، تحلیل کمی و کیفی گردیده ، سپس کلمات و آیات سوره ازنظر تطابق و تناسب فونیم و مورفیم آنالیز موسیقایی شده که در آن تبیین ماهیت فونتیک در اعجاز آوایی قرآن کریم دنبال شده است و نمونه بارزی را از نظر وجه تمایز و برتری نص آیات و سور قرآن کریم از دیگر متون و سخنان ارائه می دهد

کلیدواژه‌ها