مقایسۀ فقهی تعزیه با تئاتر و فیلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

چکیده

محور اصلی در مقاله، مقایسۀ فقه تعزیه با فقه تئاتر و فیلم است. ثمرۀ مترتب بر این مقایسه که ضرورت طرح آن‌را هم نشان می‌دهد، کمک به تدوین فقه تئاتر و سینما و تکمیل فقه تعزیه که خاستگاه اصلی آن تعظیم و ترویج فرهنگ محبت اهل‌بیت‌ع است، خواهد بود. برای انجام مقایسه، پس از طرح موضوع، در مرحلۀ نخست، موضوع‌شناسی تعزیه و پیشینه‌ای از آن و سپس، موضوع‌شناسی مختصری از فیلم و تئاتر ارائه شده است. رسیدن به ویژگی‌ها و اصول کلی هنرهای تعزیه، تئاتر و فیلم، نتیجه این موضوع‌شناسی‌ها می‌باشد. این نتیجه دستمایه‌ای بر مقایسۀ موضوع‌شناسانۀ تعزیه با تئاتر و فیلم شده است.
در مرحلۀ دوم، به برخی مبانی فقه هنر پرداخته شده است که در مقایسه فقهی تعزیه با تئاتر و فیلم، به‌ کار می‌آید.
در مرحلۀ سوم، این مقایسه، با توجه به مقایسۀ موضوع‌شناسانه و مبانی مذکور انجام شده است. در پایان نیز به نتایج و پیشنهادهای برگرفته از مقایسۀ فقهی اشاره شده است و مطلوب نگارنده بر محور تعاملی تخصصی و مطلوب فقه امامیه، بین تعزیه، از یک‌سو و فیلم و تئاتر، از سوی دیگر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها