بررسی میزان انعکاس مضامین مهدوی در شعرای قبل و بعد از انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه عمومی، حسابداری، مجمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران.

چکیده

ادبیات هر کشور گنجینه‌یی ار اعتقادات و باورهای آن سرزمین را در خود ذخیره و حمل می‌کند. اعتقاد به ظهور منجی مصلح در پایان دوران عقیده‌ایست که در لابلای متون و دواوین شعرا و ناظمان آثار ادبی قابل رصد و پیگیری‌است. بروز انقلاب اسلامی در ایران یکسری اعتقادات را بارز و پرزنگ نمود. یکی از این باورها اعتقاد به ظهور منجی و به طور خاص حضرت حجت و قایم آل عباست. در این پژوهش به نقد و بررسی متون شعری معاصر انقلاب(قبل و بعد از انقلاب) و میزان انعکاس این مضامین در این گونه آثار هستیم. با بررسی‌های صورت گرفته این نتایج حاصل می‌گردد که هر چه شور انقلابی و آزادی خواهی و مقاومت و پایداری در بین ایرانیان پررنگ‌تر شده‌است، واژگان مرتبط با منجی و موعود دارای بسامد و تلالو بیشتر می‌گردد. در این پژوهش با مراجعه به آثار شعرای معاصر به جست و جوی کلید واژه‌های مهدوی در آنها پرداخته شده‌است. این تحقیق که از نوع تحلیل محتوی و توصیفی تحلیلی می‌باشد، به روش کتابخانه‌یی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز نموده و مجموعه‌ی اشعار شعرای معاصر(بعد از انقلاب مشروطه) را به صورت تصادفی انتخاب و نقد و بررسی نموده‌است.

کلیدواژه‌ها