اخلاق و معنویت در سینما به روایت پارادایم ترنس مدرنیسم (مطالعه موردی: تحلیل گفتمان انتقادی فیلم "ثور")

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه واحد علوم و تحقیقات. تهران

2 مدیر گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 مدیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی (ارشد و دکتری )

چکیده

جنبش های معنوی جدید بیانگر حرکت از معنویتی تجریدی به‌سمت سوژه‌هایی است که بتدریج شکلی متافیزیکی یافته‌اند. هنر با استمداد از رسانه، بازنمایی‌کننده و متأثر از تفکر جهانی است که معانی و راه‌های ممکن نگریستن به اخلاق و معنویت را پیش می‌نهد. در ورای انگاره‌های اثباتی، تفسیری و انتقادی جهان مدرن-پست مدرن، تعداد قابل توجهی از آثار سینمایی، تصویر جدیدی از حضور تجمیعیِ گزاره‌های معنوی- تاریخی پیشامدرن با مولفه‌های دانشی – تفسیری مدرن و پسامدرن و نیز گزاره‌های اخلاقی و معنوی نوپدید را ارایه می‌کنند که به خصوص در جوامع دینی می‌تواند به عنوان یک نسخه ارتباطی جدید فیمابین نهاد علم و دین و یا یک معضله جدید فیمابین آن‌ها تلقی شود. این پژوهش، درصدد بازنمایی نشانه‌های ماوراءالطبیعی پارادایم ترنس‌مدرنیسم در فیلم «ثور» ساخته کنت برانا است. به‌منظور شناسایی و صورت‌بندی مفاهیم و پیش‌فرض‌های ماوراءالطبیعیِ پارادایم ترنس‌مدرن، از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.تحلیل گفتمان عناصر داستانی، با استناد به نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف با رویکرد پدام در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین صورت گرفته است. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نگارنده با تحلیل بخش های منتخب از فیلم به این نتیجه رسید که اسلوب های گفتمانی از قبیل منجی و آینده، توجه مخاطب را معطوف به رمزگشایی مباحث متافیزیکی کرده و این مولفه را زمینه ساز تحولات آینده قلمداد می کند. یافته های تحقیق بیان گر بوجود آمدن آینده ای جدید در هزاره سوم برای بشر با رویکرد پارادایم ترنس مدرن و تاثیر آن بر سینمای هالیوود می باشد.

کلیدواژه‌ها