نویسنده = حسن بلخاری قهی
مطالعۀ تطبیقی «اصل اسلیمی» در «متون تاریخی» با «پژوهش های سدۀ اخیر»

دوره 1401، شماره 21، شهریور 1401

مهدی رجایی؛ حسن بلخاری قهی؛ سیدمحمد فدوی


بازشناختِ مبانی حکمی نقوش اسلیمی، بر اساس تجربه‌ی زیسته‌ی هنرمندان سنتی

دوره 1399، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 53-88

محسن موسوی؛ حسن بلخاری قهی؛ سید رضی موسوی


الهیات (اثولوجیای) زیبایی (تفسیری قرآنی از حکمت یونانی در باب زیبایی، با تأکید بر آرای قاضی سعید قمی)

دوره 1399، شماره 17، اسفند 1399، صفحه 5-27

حسن بلخاری قهی


مطالعة تطبیقی مفهوم تجسم و نمود آن در هنرهای اسلامی و مسیحی

دوره 1397، شماره 14، مرداد 1399، صفحه 19-42

مینا محمدی وکیل؛ حسن بلخاری قمی


جایگاه حروف نزد عرفا و تأثیر آن بر هنر خوشنویسی اسلامی

دوره 1396، شماره 8، مهر 1397، صفحه 53-83

عبدالله محمدی پارسا؛ حسن بلخاری قهی