دوره و شماره: دوره 1401، شماره 22، اسفند 1401 
مطالعه تطبیقی تعیین پدیدآورنده و مالک نخستین در آثار سینمایی از منظر نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری

سیدحسن شبیری (زنجانی)


تحلیل و نقد دیدگاه تفاسیر عرفانی درباره زبان نمادین با تکیه بر داستان حضرت آدم(ع)

عبدالله میراحمدی؛ زهرا اسعدی سامانی


بررسی تطبیقی زیبایی شناسی( درنسبت با حقیقت و هنر) در اندیشه صدرالمتالهین و مارتین هیدگر

مریم طیبی نظری؛ مهدی منفرد


«این فیلم نیست»: ممیّزی هنری سینما در حقوق ایران

وحید آگاه


نمود بصری و جایگاه زن در نگاره‌های نسخه احسن‌الکبار کاخ گلستان

مرجانه نادری گرزالدینی؛ ناهید جعفری دهکردی


بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی از نگاه فیلسوفان متأله، با تکیه بر عقاید افلوطین، قدیس آگوستین ، دیونوسیوس و قدیس آکویناس

مینا پروانه؛ سید محمد رضا بهشتی؛ محمد جواد رودگر


هنر تبین قوس نزول و قوس صعود در آثار جامی

منصور نیک پناه


بررسی تطبیقی عرفان مولوی و جبران خلیل جبران

احمد نور وحیدی؛ حشمت الله آذرمکان


تبیین وجوه زیبایی‌شناختیِ قواعد سیّال فرم، در هنر خوشنویسی ( با استناد به رساله‌های خوشنویسی سده‌ی ششم تا یازدهم هجری)

زهرا اورنگی


عشق در تجربۀ عرفانی به مثابه بازی در تجربۀ اثر هنری بر اساس نظریه تخصیص پل ریکور

سید مجید حسینی دستجردی


بررسی تطبیقی سیمای دنیا در نهج البلاغه و آثار خواجوی کرمانی

طاهره سالاری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


نمادهای تصویری «فرّ» در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی و اکبر نامه (مطالعه موردی: نگاره بارگاه کیومرث وندامت اکبر در میدان شکار)

سیده مریم کسائیان؛ سید رضی موسوی؛ عبدالحسین لاله