کلیدواژه‌ها = زیبایی
تحلیل انتقادی مفهوم زیبایی‌شناسی اسلامی در پرتوی آرای سعید‌توفیق

دوره 1400، شماره 20، اسفند 1400

ناصر ساداتی؛ سید سام غضنفری


الهیات (اثولوجیای) زیبایی (تفسیری قرآنی از حکمت یونانی در باب زیبایی، با تأکید بر آرای قاضی سعید قمی)

دوره 1399، شماره 17، اسفند 1399، صفحه 5-27

حسن بلخاری قهی


کارکرد آیه فطرت در تبیین مبانی نظری هنر قدسی

دوره 1399، شماره 17، اسفند 1399، صفحه 29-52

مهدی دوازده امامی؛ قباد کیانمهر؛ سعید بینای مطلق


از ارجحیت گفتار تا تقدس نوشتار؛ نقش قرآن در تحول مفهوم «زیبایی»

دوره 1397، شماره 14، مرداد 1399، صفحه 119-140

رضا بایرامزاده؛ سعید احمدی علیایی


معرفت «ذوقی»سهروردی و مقایسه آن با «ذوق» نزد کانت

دوره 1396، شماره 11، بهمن 1397، صفحه 109-130

محمد علی بهشتی


جستاری در آفات زینت‌ها (با تأکید بر زینت‌های محسوس)

دوره 1396، شماره 9، دی 1397، صفحه 139-164

الهه شاه پسند؛ سید محمد مرتضوی


بررسی نسبت لذت و ادراک زیبایی در خداوند بر اساس اشکال علامه حلی (ره) و واکاوی استدلال ابن سینا

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 67-82

محمدرضا لایقی