دوره و شماره: دوره 1395، شماره ششم، ویرایش، پاییز 1395، صفحه 1-168